Wat is SDZ

Wat is de SDZ

De Senioren De Zilk is een open organisatie waar 55-plussers lid van kunnen worden.

Vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw bestaat er in De Zilk een organisatie die zich inzet voor de ouderen in het dorp. In 1992 werd de toenmalige vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Katholieke Bond voor Ouderen, de KBO. Per 1 januari 2024 heeft de vereniging zich teruggetrokken uit de landelijke organisatie en heeft als nieuwe naam de Senioren De Zilk aangenomen. De vernieuwde statuten zijn vastgesteld bij Notariskantoor Hillegom.

In de afgelopen jaren is deze ‘bejaardenbond’ uitgegroeid tot een bloeiende vereniging waar veel Zilkers lid van zijn.

De SDZ werkt samen met andere seniorenverenigingen in de regio. Met name de samenwerking in de Bollenstreek is intensief.

Doelstelling

De SDZ stelt zich ten doel de belangen van senioren te behartigen op sociaal-economisch gebied en op cultureel en educatief terrein. Daarbij vormen de drie “O’s” de kern: Ontmoeting, Ontspanning, Ontwikkeling.

Wat doet de SDZ

Ieder seizoen organiseert de afdeling een scala aan (twee)wekelijkse activiteiten zoals, klaverjassen, biljarten, koersbal, jeu de boules, gymnastiek, wandelen, bridgen etc. Daarnaast wordt een jaarlijkse bustocht georganiseerd, museum- en theaterbezoeken gecoördineerd, muziekmiddagen aangeboden. Liefhebbers van literatuur hebben zich verenigd in een leesclub. Bovendien zijn er festiviteiten rond sinterklaas en kerstmis. In een jaarlijkse boekje worden de activiteiten opgesomd.

Leden kunnen voor kleine klusjes een beroep doen op een Klusgroep. Bovendien kan de SDZ hulp bieden bij het invullen van belastingformulieren. Ook wordt door onze Ouderenadviseurs voorlichting gegeven over regelingen die de doelgroep betreffen en kan hulp worden geboden bij het aanvragen van diensten.

Op gemeentelijk niveau zijn er regelmatig contacten met het de Stichting Welzijn. Bovendien is er een halfjaarlijks contact met de wethouder waar allerlei relevante ontwikkelingen worden besproken.

De Organisatie

Het bestuur van de SDZ komt maandelijks bijeen voor de bespreking van de lopende zaken maar ook voor de vaststelling van het lange termijn beleid. Dit wordt jaarlijks besproken in de Algemene Ledenraad, waar het bestuur ook verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Twee keer per jaar overlegt het bestuur met de coördinatoren van de diverse activiteiten.

Communicatie met de leden.

Maandelijks wordt een Nieuwsblad bij de leden bezorgd, waarin  wordt teruggeblikt op activiteiten, maar ook nieuwe activiteiten worden aangekondigd. Een aantal adverteerders zorgen voor de noodzakelijke financiële ondersteuning. Een actieve redactie verzorgt maandelijks een gezellig en goed leesbaar bulletin

Naast het Nieuwsblad presenteert de SDZ zich via haar website seniorendezilk.nl  Een actieve webmaster zorgt dat deze up-to-date blijft.

De Duinpan

Veel van onze activiteiten vinden plaats in ons dorpshuis De Duinpan. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de beheerder die bovendien maandelijks een diner voor SDZ leden verzorgt tegen een alleszins redelijk tarief.